Site Loader

Od 01.01.2023. godine, minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije usvojila je odluku o visini minimalne cene rada za 2023. godinu, prema kojoj će cena radnog časa umesto 201,22 dinara iznositi 230 dinara.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.9.2022. godine.

Neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine iznosiće:

 • za mesec sa 160 radnih sati: 36.800,00 dinara
 • za mesec sa 168 radnih sati: 38.640,00 dinara
 • za mesec sa 176 radnih sati: 40.480,00 dinara
 • za mesec sa 184 radna sata: 42.320,00 dinara

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate u toku 2023. godine iznosiće:

 • za mesec sa 160 radnih sati: 49.399,15 dinara
 • za mesec sa 168 radnih sati: 52.023,98 dinara
 • za mesec sa 176 radnih sati: 54.648,79 dinara
 • za mesec sa 184 radna sata: 57.273,60 dinara

Nova minimalna cena rada, u odnosu na sadašnju, uvećana je za 14,3%.

Nominalno, to povećanje iznosi prosečno oko 5.000 dinara neto na mesečnom nivou u odnosu na 2022. godinu.

Minimalne neto zarade će se u 2023. godini kretati u rasponu od 36.800 dinara do 42.320 dinara. Minimalne bruto zarade u rasponu od 49.399,14 do 57.273,61 dinara, a ukupan trošak zarade koji će snositi poslodavci (bez minulog rada, naknade za topli obrok, regres, i ostalih naknada) će biti u rasponu od 56.883,11 do 65.950,56 dinara.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine vrše se po 201,22 dinara neto po radnom času, a sve isplate koje se vrše od 01.01.2023. godine se vrše po 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Dakle, zaposleni koji prima minimalnu zaradu ima pravo na uvećanu zaradu:

 • za rad noću, za prekovremeni rad i za minuli rad, i to u visini propisanoj opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, ali ne niže od iznosa propisanog u članu 108. Zakona,
 • po osnovu smenskog rada, ako je isto utvrđeno opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu,
 • i na druga primanja propisana opštim aktom i ugovorom o radu, kao što su topli obrok, regres za godišnji odmor, terenski dodatak, naknada za prevoz, solidarne pomoći, jubilarna nagrada i dr.

Privreda će biti rasterećena kroz povećanje neoporezivog dela zarada sa 19.300 na 21.712 dinara i smanjenjem doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje na teret poslodavca za jedan odsto.

Pregled minimalne neto, bruto zarade, poreza i doprinosa i ukupnih troškova zarade u 2023.godni

Mesec
Broj
dana
Broj
Sati
Neto
zarada
Bruto
Zarada
Porezi i
doprinosi
Ukupan
trošak
Januar2217640,480.0054,648.7922,448.0862,928.08
Februar2016036,800.0049,399.1420,083.1156,883.11
Mart2318442,320.0057,273.6123,630.5665,950.56
April2016036,800.0049,399.1420,083.1156,883.11
Maj2318442,320.0057,273.6123,630.5665,950.56
Jun2217640,480.0054,648.7922,448.0862,928.08
Jul2116838,640.0052,023.9721,265.6059,905.60
Avgust2318442,320.0057,273.6123,630.5665,950.56
Septembar2116838,640.0052,023.9721,265.6059,905.60
Oktobar2217640,480.0054,648.7922,448.0862,928.08
Novembar2217640,480.0054,648.7922,448.0862,928.08
Decembar2116838,640.0052,023.9721,265.6059,905.60

izvor TYB Consulting

Post Author: admin