Site Loader

Sistem elektronskih faktura, https://www.efaktura.gov.rs/,počeo je sa radom 01.05.2022. godine.

Time je počela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji.

Od tog datuma, pravna lica i preduzetnici koji posluju sa javnim sektorom izdaju javnom sektoru fakture u elektronskoj formi.

Naredna faza podrazumeva izdavanje faktura od javnog sektora ka privatnom sektoru i njen početak biće 01.07.2022. godine.

Od tog datuma, možete očekivati da vam JP Elektroprivreda Srbije, JKP Infostan, Telekom Srbija AD i drugi subjekti javnog sektora umesto računa u papiru, putem pošte, dostave fakturu u elektronskom obliku, putem državnog portala efaktura.gov.rs.

Ovako poslate fakture dužni ste da primite. Ne možete zahtevati od dobavljača da vam umesto elektronske fakture izda fakturu u papiru.

Ovu obavezu, vaša firma ima ukoliko ste:

a) obveznik PDV-a;

b) dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura (SEF-a) – vaša firma nije obveznik PDV-a, ali ste morali da se registrujete na SEF, jer izdajete fakture subjektima javnog sektora od 01.05.2022. godine.

Što znači da:

· Firme koje nisu u sistemu PDV-a, niti prodaju dobara i usluge subjektima javnog sektora nisu dužne da se registruju na SEF niti da primaju fakture u elektronskom obliku.

· Firme koje su u sistemu PDV-a dužne su da se registruju na SEF i da od 01.07.2022. godine primaju fakture, koje im preko SEF-a, pošalju subjekti javnog sektora i drugi korisnici SEF-a koji pripadaju privatnom sektoru.

· Firme koje nisu u sistemu PDV-a, ali su tokom maja i juna izdale barem jednu fakturu javnom sektoru i zbog toga se registrovale na SEF (dobrovoljni korisnici) dužne su da od 01.07.2022. godine primaju fakture koje su im poslate preko SEF-a od strane drugih korisnika (iz javnog i privatnog sektora).

Post Author: admin