Site Loader

Svake godine do 31.07. su sva pravna lica i preduzetnici u zakonskoj obavezi da podnesu prijavu za Eko taksu lokalnoj poreskoj samoupravi.

U vezi sa Zakonom o naknadama za zaštitu životne sredine primennjuju se podzakonski akti: „Sl. glasnik RS” br. 86/19 i 89/19 – dalje: Uredba; „Sl. glasnik RS” br. 93/19 – dalje: Pravilnik

Prihodi ostvareni od naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu, utvrđuje i plaća naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznik je dužan da podnese prijavu sa podacima koji su značajni za utvrđivanje naknade, organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti do 31. jula tekuće godine. Prijava može da se podnese elektronskim putem, preko portala LPA ili u papirnom obliku organu edinice lokalne samouprave. Dok se ne utvrdi naknada, odnosno dok lokalna samouprava ne dostavi rešenje, obveznik plaća akontaciju u visini mesečne obaveze koja je utvrđena za prethodnu godinu. Utvrđenu obavezu obveznik plaća u jednakim mesečnim ratama, i to do 15-og svakog meseca za prethodni mesec.

Obveznik je dužan da manje plaćeni iznos akontacionih obaveza u odnosu na utvrđeni za tekuću godinu, izmiri u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja za tekuću godinu. Dok više plaćeni iznos naknade, koristi za izmirenje mesečne obaveze za naredni mesečni period tokom tekuće godine.

Obveznik ima obavezu podnošenja prijave i u slučaju promene podataka koji utiču na utvrđivanje naknade u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Za utvrđivanje naknade za 2022. godinu unosi se podatak o poslovnom prihodu za 2021. godinu.

Preduzetnik paušalac dužan je da vodi evidenciju prihoda u okviru propisanog Obrasca KPO. U Obrascu 1, paušalci iskazuju ukupan prihod koji je evidentiran u 2021. godini.

Iznos takse ne može biti veći od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Detaljnije možete pročitati u UREDBI

Post Author: admin